Hyreskedjan

Stadgar

Stadgar antagna vid föreningsstämma i Stockholm 2004-03-18.

§ 1.

Hyreskedjan är en politiskt obunden ideell förening med uppgift att inom Sverige främja en sund utveckling av byggmaskinuthyrningsbranschen och tillvarata maskinuthyrarnas intressen. Föreningen skall till fullföljande av förenämnda ändamål bl.a. verka för att sammanhållningen stärks inom uthyraregruppen, för ett förbättrat samarbete med maskinleverantörer, företräda byggmaskinuthyrningsbranschen i förhållande till statsmakterna och eljest då så finnes påkallat, biträda föreningens medlemmar vid förhandlingar med myndigheter och organisationer, föranstalta om utredningar rörande frågor av allmän betydelse för byggmaskinuthyrningsbranschen.

Organisation

§ 2.

Förenings verksamhet utövas genom:

 • Föreningsstämman
 • Föreningens styrelse.

Säte

§ 3.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Medlemskap

§ 4.

Till medlem i föreningen kan antagas fysisk eller juridisk person som har ett bestämmande inflytande över och bedriver byggmaskinuthyrningsverksamhet. Även leverantörer kan antagas som medlem i föreningen dock att leverantörsmedlem ej har rösträtt vid föreningsstämma och ej får medverka vid den slutna delen av föreningsstämman.

I det fall någon medlem avyttrar sitt företag övergår medlemskapet automatiskt till köparen endast om köparen väljer att fortsättningsvis driva företaget vidare med samma organisationsnummer. Om medlem förvärvar något företag, som inte redan är medlem, skall nytt medlemskap sökas för det förvärvade företaget om det skall drivas vidare under samma organisationsnummer. Den sökande medlemmen bör ha 3 års branscherfarenhet.

Till medlem kan styrelsen antaga företag inom en kommun, oavsett om det tidigare finns medlem inom kommunen. Medlemsföretaget skall drivas på heltid med normala öppettider och fullt maskinprogram.

Ansökan om medlemskap ingives till föreningens styrelse. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn och adress samt de uppgifter enligt fastställd ansökningsblankett som styrker behörigheten i enlighet med ovanstående och de övriga upplysningar föreningens styrelse kan begära.

Vid ändrade förhållanden skall medlem omgående meddela detta till föreningen.

Det åligger medlem att efterfölja föreningens stadgar samt iakttaga solidaritet mot övriga medlemmar och iakttaga redbarhet i sin verksamhet.

Medlemsavgift

§ 5.

Medlem, som vunnit inträde i föreningen före den 1 april under det kalenderår medlemsavgiften avser, har att utgiva medlemsavgift med belopp och tidpunkt, som föreningsstämman beslutar. Föreningsstämman må även besluta om s.k. inträdesavgift.

Medlemsavgifter för leverantörsmedlem beslutas separat enligt samma förfarande som ovanstående.

Föreningsstämma

§ 6.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång årligen; före maj månads utgång. Sådan föreningsstämma hålles på tid som förenings styrelse bestämmer.

Extra föreningsstämma hålles, då föreningsstämman eller föreningens styrelse så beslutat eller då revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar för uppgivet ändamål skriftligen begärt extra föreningsstämma.

§ 7.

Vid årets ordinarie föreningsstämma skola följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid sammanträdet.
 2. Val av sekreterare vid sammanträdet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om sammanträdet behörigen utlysts.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Uppläsning av protokoll från föregående föreningsstämma.
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Bestämmande av arvode åt föreningens styrelseledamöter ävensom åt revisorerna.
 12. Val av föreningens ordförande.
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i övrigt.
 14. Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant för tiden till om med nästkommande års första föreningsstämma.
 15. Val av ledamöter till valkommitté beträffande styrelse- och revisorsval vid nästkommande års ordinarie föreningsstämma.
 16. Fastställande av medlemsavgift för detta kalenderår.
 17. Föreslag från styrelsen.
 18. Sådan framställning från medlem som ingivits till styrelsen senast 8 dagar före stämman.
 19. Övriga i stadgeenliga ordning framförda frågor.

§ 8.

Vid extra föreningsstämma må endast ärende behandlas, som föranlett föreningsstämmans inkallande.

§ 9.

Kallelse till föreningsstämma skall genom styrelsens försorg skriftligen tillställas medlemmarna minst 14 dagar före föreningsstämman.

Samtliga medlemmar (utom leverantörsmedlemmar) äga rätt att vid föreningsstämma deltaga i förhandlingar och beslut. Rösträtt utövas personligen. Varje medlem äger en röst. Dock, att styrelseledamot icke har rösträtt i frågor som angår förvaltningen under gången tid samt val av revisorer. Om företaget drives i kompanjonskap har kompanjonen full rösträtt genom fullmakt.

Alla ärenden avgöres genom öppen omröstning, med uppvisande av röstkort. Varje medlem (utom leverantörsmedlem) äger erhålla en röst/ett röstkort enligt upprättad röstlängd. Medlem äger rätt att utfärda fullmakt åt annan medlem att utöva förstnämndes rösträtt vid föreningsstämman. Såvida ej annat särskilt stadgas, skall såsom föreningsstämmans beslut den mening gälla, som erhållit högsta röstetal och för fall av lika röstetal den mening gälla, som biträdes av ordförande för föreningsstämman, utom vid val, då vid lika röstetall lotten skiljer.

Vid föreningsstämman närvarande tjänstemän inom föreningen har yttranderätt men icke rösträtt.

Föreningens styrelse må vid ordinarie föreningsstämma framföra ärende som ej angivits på dagordningen. Vad nyss sagts gäller dock icke ärende som avses i § 17 nedan. Vid föreningsstämma skall föras protokoll avseende stämman.

§ 10.

Föreningsmöte bör hållas årligen under hösten.

§ 11.

Föreningens styrelse utövar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens stadgar och föreningsstämmans beslut.

§ 12.

Styrelsen skall bestå av en ordförande jämte enligt föreningsstämmans närmare beslut fyra eller sex övriga styrelseledamöter och motsvarande antal styrelsesuppleanter. Ordförande väljes av årets ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästkommande års ordinarie föreningsstämma. Övriga styrelseledamöter väljes två på 2 år och två på ett år, ävensom styrelsesuppleanterna väljes av årets ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. den ordinarie föreningsstämman, som hålles under andra året efter det vederbörande valts till styrelseledamot respektive suppleant, därvid dock skall iakttagas att mandattiden för växelvis halva antalet av styrelseledamöterna och suppleanterna skall utgå i och med varje års ordinarie föreningsstämma. Första året avgår nyss avsedda halva antal efter lottning. Ordinarie ävensom extra föreningsstämma äger rätt att entlediga styrelseledamot respektive suppleant från uppdraget, ehuru mandattiden ej utgått. Vid därav föranlett nyval skall nytillträdande styrelseledamot respektive suppleant väljas för den tid som återstod av den entledigades mandatperiod.

§ 13.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare. För styrelsens löpande arbetsuppgifter utser styrelsen ett arbetsutskott bestående av ordförande jämte minst två styrelseledamöter. Arbetsutskottets närmare uppgifter bestämmas av instruktioner, som utfärdas av styrelsen.

Styrelsen skall sammanträda, då ordföranden så finner nödvändigt eller då minst två styrelseledamöter påyrka sammanträde.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är beslutför, då minst hälften av styrelseledamöterna äro närvarande.

Då samtliga styrelseledamöter äro ense därom, kunna styrelseärenden avhandlas per post eller telefon. Beslut, som fattas på angivet sätt, skall genast protokollföras, varvid protokollet justeras vid nästkommande styrelsesammanträde.

§ 14.

Föreningens styrelse har att utse den eller de personer, som hava att teckna föreningens firma.

§ 15.

Föreningens styrelse tillkommet att

 • övervaka stadgarnas efterlevnad samt bevara och främja föreningens anseende;
 • företräda föreningens medlemmar i förhållande till myndigheter;
 • pröva inträdesansökningar;
 • föra räkenskaper över föreningens ekonomiska angelägenheter, vilka räkenskaper skola avslutas per kalenderår;
 • upprätta förvaltningsberättelse med balansräkning samt vinst- eller förlusträkning, vilka handlingar överlämnas till föreningens revisorer årligen före den 15 mars;
 • vid behov anställa respektive entlediga personal vid föreningen ävensom fastställa löne- och övriga anställningsvillkor var angår personalen;
 • samt även i övrigt arbeta för fullföljande av föreningens ändamål.

Revision

§ 16.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses två revisorer jämte en suppleant. Revisionen skall vara verkställd inom en månad från den dag handlingarna överlämnades till revisorerna. Inom samma tid skall till föreningsstämman ställd revisionsberättelse av revisorerna överlämnas till föreningens styrelse.

Medlemmarna

§ 17.

Medlem skall efter egen skriftlig ansökan av styrelsen beviljas utträde ur föreningen, därvid avgång äger rum vid den utgång av räkenskapsår, vilken infaller näst efter tre månader, sedan medlemmen uppsagt sig till utträde. Medlem som ej fullgör stadgeenlig betalning av avgifter må genom förordnande av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan. Medlem som eljest i något avseende icke efterföljer dessa stadgar eller som i övrigt motarbetar föreningens intresse och beslut och ej iakttager rättelse efter tilldelad varning, må genom förordnande av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen.

Ändring av stadgar mm

§ 18.

För beslut om ändring av dessa stadgar samt för beslut om upplösning (likvidation) av föreningen erfordras dels att beslutet fattas å två på varandra med minst två månaders mellanrum följande företagsstämmor, varav den ena skall vara årets ordinarie föreningsstämma, dels och att beslutet å båda föreningsstämmorna fattas med minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster. För att föreningsstämma skall kunna upptaga fråga om stadgeändring eller fråga om föreningens upplösning erfordras, att i kallelsen till föreningsstämman angivits, att fråga i nyss nämnt avseende kommer att behandlas.

§ 19.

För fall av giltigt beslut om upplösning av föreningen har föreningsstämman att besluta om överblivna medel.