Hyreskedjan

Stadgar

STADGAR för Hyreskedjan

Organisations nr: 802407-9579
med hemort i Stockholms stad

Bildad 1977 i Stockholm

 

Stadgar antagna vid föreningsstämma i Stockholm 2018-04-12

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål:

 • att som branschorganisation samla främst små och medelstora företag inom rentalsektorn och tillvarata medlemmarnas intressen och påverka utvecklingen i branschen

Föreningen har startat ett serviceföretag Hyreskedjan Service AB, 556824-2589, som har målsättningen att erbjuda följande tjänster/service:

 • att verka för spridning av och kännedom om gällande lagstiftning, miljö- och säkerhetsföreskrifter
 • att i övrigt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gällande myndigheter, institutioner och organisationer som påverkar branschen

Föreningen ska aktivt arbeta för en säker, sund och trygg bransch.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de rentalföretag som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av föreningen är det upp till årsmötet att bestämma hur föreningens tillgångar ska användas.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR


10 § Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan endast erhållas av företag inom rentalbraschen som verkar i Sverige. Om ägarförhållandet i medlemsföretaget ändras ska detta meddelas till styrelsen. Om ordförande är extern ansöker ordförande om medlemskap i föreningen och innehar det under tiden för sitt ordförandeskap (endast medlemsavgift).

 

Kriterier för ansökan om medlemskap:

 • Ansökan görs via föreningens hemsida
 • Alla tvingande delar i ansökan skall bifogas
 • Om företaget ingår i en koncern blir alla företag inom koncernen som verkar inom rentalbranschen medlemmar
 • Om ett nystartat företag eller om ett företag inte kan lämna in en fullständig ansökan är det upp till styrelsen att ta beslut om medlemskap ska godkännas eller inte
 • Styrelsen kan ge mandat till enskild styrelsemedlem eller kansliet att godkänna medlemsansökningar

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemmen har ingen rätt att få tillbaka del av medlems-/serviceavgifter för innevarande år. Medlemskapet går ut vid årsskiftet.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter två påminnelser får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.


12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter (medlemsavgift och serviceavgift), motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av styrelsen
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • ska betala medlemsavgift som beslutas av stämman
 • ska betala serviceavgift, för täckande av kostnaderna för tjänsterna som medlemmarna erhåller av föreningens servicebolag, nivån beslutas av stämmanÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via föreningens hemsida och via medlemmarnas anmälda mailadresser.

 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften har rösträtt på möte. Rösträtten är en röst per medlemsföretag. Medlemsföretag kan använda sig av ombud.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. En extern ordförande kan väljas till föreningen enligt 10§. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter och serviceavgifter för nästa verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) 2-4 ledamöter (halva antalet) i styrelsen för en tid av 2 år.

c) 1-2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

d) 2 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.


13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och via medlemmarnas anmälda mailadresser. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.


STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

• förbereda årsmöte och höstmöte för medlemmarna

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde ska minnesanteckningar/protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till utskott eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK